Onderzoek

Het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) onderzoek gedaan naar de veranderingen in de filantropie in Nederland, in het bijzonder aan culturele instellingen, na de invoering van de Geefwet. De eindrapportage van het onderzoek treft u hier aan. Dit onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek over de jaren 2011-2014.

 

Doel

Het doel van het onderzoek was om een beeld te geven van de veranderingen in het geefgedrag aan culturele algemeen nut beogende instellingen (ANBIs) en de werving van fondsen door culturele ANBIs.

De onderzoeksvragen die het onderzoek beantwoordt zijn de volgende:

  • Hoe heeft de werving van inkomsten uit giften, donaties en sponsoring door culturele instellingen in Nederland zich in 2015 en 2016 zich ontwikkeld?
  • Hoe is het geefgedrag aan culturele instellingen door bedrijven en huishoudens in Nederland in 2015?

 

Achtergrond

In de Geefwet is in 2012 een multiplier voor giften aan culturele instellingen ingevoerd, die giften door particulieren en bedrijven aantrekkelijker maakt. De multiplier is van kracht tot eind 2017. Een belangrijk doel van de multiplier is culturele instellingen te stimuleren tot ondernemerschap en fondsenwerving. Daarnaast beoogt de wet de giften van particulieren en bedrijven aan culturele instellingen te stimuleren. De staatssecretaris van Financiën heeft in september kenbaar gemaakt dat een onderzoek naar de giftenaftrek de Kamer is aanbesteed. Dat onderzoek richt zich met name op de bijdragen van particulieren en bedrijven. Het huidige onderzoek richt zich op de instellingen en is een aanvulling op het onderzoek dat reeds is aanbesteed.

In een eerder onderzoek naar de veranderingen in de inkomsten van culturele instellingen hebben we de periode 2011-2014 onderzocht. Uit dat onderzoek bleek dat het geefgedrag aan culturele instellingen door particulieren nauwelijks was veranderd. De giften van bedrijven waren in de meting over 2014 flink hoger dan in metingen over eerdere jaren. Bovendien bleek dat instellingen die actief hun donateurs informeerden over de multiplier in de Geefwet vaker hun inkomsten hadden zien toenemen in de periode 2011-2014. Tegelijk bleek echter de kennis over de Geefwet bij veel instellingen gebrekkig te zijn. Ook bleek dat maar een deel van de instellingen actief over de Geefwet had gecommuniceerd.

In het nieuwe onderzoek zijn opnieuw alle culturele ANBI’s aangeschreven. De instellingen hebben een uitnodiging ontvangen voor het onderzoek en een herinnering. Instellingen die aan het vorige onderzoek hebben deelgenomen zijn bij non-respons nog twee maal extra worden benaderd, eerst via e-mail en daarna telefonisch. De verkorte vragenlijst is gebruikt, aangevuld met een selectie van de vragen over ondernemerschap uit de volledige vragenlijst.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s